• laedy

Tarife

Preise gültig ab 1. Januar 2011

Autofahrstunde 55 Min. per Monatsrechnung Fr. 95.00
Versicherung Auto (einmalig) Fr. 90.00
Versicherung Motorrad (einmalig) Fr. 50.00
Verkehrskunde Obligatorisch 4 x 2 Stunden Fr. 250.00
Motorrad Grundkurs A1 8 Std. (oblig.) Fr. 400.00
  Grundkurs A 6 Std. (oblig.) Fr. 300.00
  Grundkurs A 12 Std. (oblig.) Fr. 600.00
Motorrad Einzelunterricht Fr. 90.00
  Gruppenunterricht 2 Schüler à Fr. 65.00